دوره های اموزشی انجمن

برنامه درسی:       انجمن خوشنویسان نوین مبتکر وبنیانگذار هرچه زیباتر شدن دستخط عموم مردم باشیوه ای جدید باکلیه ابزارنوشتاری روزمره وکاربردی درخط فارسی ولاتین باتجهیزات آموزشی مدرن وپیشرفته در ایران وخارج از ایران وجاذبه هنری ایجادنشاط واعتماد وخودباوری ازجمله خوصوصیات این انجمن میباش

 

 

اهداف دوره : آموزش باتوجه به جزوات درنظر گرفته دردوره مربوطه ودر پایان ارزش یابی دوره وارائه گواهینامه

.

اهداف جزئی : خوش خط شدن آحاد مردم باکاربرد ساده ترین نوشت ابزار روزمره وهنر زیبای زیبا نویسی را از تکلف ابزار خاص خارج نماید.

 

شرایط شرکت کنندگان : هنرجویان انجمن از تمام اقشارجامعه در سطوح مختلف تحصیلی سنی وشغلی میباشند

 

معیارهای ارزشیابی دوره : برگزاری آزمون وارزیابی توسط اساتیدخبره انجمن .

 

مدت دوره :دوره هااز مقدماتی وتخصصی مجموعا شش دوره دوماهه ۱۲ساعته ودوره فوق تخصصی یک دوره سه ماهه۱۸ساعته

رئوس وسرفصل مطالب

دوره اول : _آشنایی باشیوه نوین خوشنویسی باابزار

روزمره

_ حروف وکلمات درقالب سطر نویسی وکاربردی

 

دوره دوم : _آشنایی باصفحه آرایی ونحوه بکارگیری قواعد

روی خط تعادل وصفحه نویسی کاربردی در

ادارات

 

دوره سوم : _ آشنایی با ترکیبات مقدماتی وساده درقواعد

وتنظیم جوهر گیری

 

دوره چهارم : _ آموزش فنون واصول زیبایی درکلیه قواعد

 

دوره پنجم : _ تکمیل مراحل زیبانگاری درشناخت قواعد

واصول ترکیبی

_روان نویسی در متون وتنظیم جوهرنوک

خودکار

 

دوره ششم :_تثبیت معیارهای خط وقواعد فنی –زاویه بندی

حروف-اصول درترکیبات کلیات ومعیارهای

استفاده از پنجه

 

دوره هفتم :اصول وطرح در عناصر بصری _اتکاءدست وقلم –

کره خودکار ازنظر فیزیکی-اصول بکارگیری کره

خودکار

فهرست منابع :روش ابتکاری آموزشی انجمن خوشنویسان نوین

(آیین نامه آموزشی انجمن)